A transferencia e recoñecemento de créditos faráse conforme ao previsto no artigo 6 do RD 1393/2007 (Modificado polo art. único.2 do Real Decreto 861/2010, de 2 de xullo), según o cal “las universidades elaborarán y harán pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos, con sujeción a los criterios generales que sobre el particular se establecen en este Real Decreto”.

Según o indicado na Normativa de transferencia e recoñecemento de créditos da UVigo, a Comisión Académica do Máster será o órgano encargado de valorar, a petición da persoa interesada, o recoñecemento de créditos cursados noutros plans de estudo, tendo en conta a adecuación entre as competencias e os coñecementos asociados ás materias cursadas polo estudante e os previstos no plan de estudos que se propón, ou ben que teñan carácter transversal. De acordo coa citada normativa, todos os créditos obtidos polo estudante cursando este máster, así como os transferidos, serán incluidos no seu expediente académico e reflexados no Suplemento Europeo ao Título.

A solicitude de recoñecemento de créditos débese entregar na Área de Posgrao na Escola de Enxeñaría Forestal, acompañada da documentación acreditativa que corresponda.

Recoñecemento de experiencia profesional

Por acordo da Comisión interuniversitaria do mestrado, pódese recoñecer a materia de Prácticum por ter un mínimo de seis meses de experiencia profesional acreditada como mestre/a.

Neste caso a documentación acreditativa que se debe acompañar á solicitude será:

  • No caso de persoas funcionarias, folla de servizos.
  • No caso de persoas con contrato laboral, copia dos contratos e vida laboral.