Comisión académica

 • Presidente: Prof. Dr. Uxío Pérez Rodríguez
 • Secretario: Dr. Ezequiel Rey Eiras
 • Profª. Drª. Antonia Blanco Pesqueira
 • Profª. Drª. María de los Ángeles Fernández Villarino
 • Prof. Marco Lucato
 • Profª. Dra. María Eulalia Agrelo Costas
 • Prof. Dr. Carlos Valcárcel Riveiro
 • Profª. Drª. Cristina Varela Casal

 

Coordinación académica

Son funcións da coordinación académica:

 • Supervisar a elaboración das guías docentes de cada un dos módulos formativos, elaboradas polos responsables das materias e revisadas polos coordinadores dos módulos, así como do seu correcto cumprimento ao longo do curso académico
 • Aprobar un informe anual no que se detalle cantas incidencias tiveron lugar durante a impartición do programa formativo
 • Elevar á Comisión Académica cantas propostas considere oportunas para o mellor funcionamento do plan formativo
 • Calesqueira outras que resulten da normativa vixente na Universidade de Vigo ou da regulación interna da Facultade de Dereito, como derivado inmediato dalguna das competencias que lle corresponden ao Centro

 

Coordinador

Uxío Pérez Rodríguez

Secretario

Ezequiel Rey Eiras